Den registrerades rättigheter

Rätt till information

Den mest centrala rättigheten är medlemmens rätt att få information. Medlemmen skall i förväg få veta hur behandlingen av personuppgifter fungerar. Informationen skall i regel ges åt medlemmen vid det tillfälle då personuppgifterna samlas in.

Varje förening bestämmer själv hur den informerar sina medlemmar om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna samt vart uppgifterna i regel lämnas.

Rätt till insyn

En annan rättighet är rätt till insyn i fråga om de egna uppgifterna i medlemsregister. Medlemmen har rätt att få veta vilka uppgifter som har registrerats om honom/henne. Han/hon har också rätt att få veta om ett register inte innehåller uppgifter om honom/henne (PuppL 27§).

Föreningens uppgift är att avgöra om medlemmen har rätt till insyn i föreningens personregister (det vill säga andra än medlemsregistret).

Den registrerade har rätt att, i samband när uppgifterna samlas in, få veta:

  • vem den registeransvariga är
  • för vilket ändamål uppgifterna samlas in
  • vart uppgifterna i regel överlåts
  • vilka rättigheter han/hon har i fråga om behandlingen av personuppgifterna och hur dessa rättigheter förverkligas
  • var och en har rätt att förbjuda behandlingen av hans/hennes uppgifter

Den registeransvarige svarar för att de registrerade får denna information.

Rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade

Vidare har medlemmen rätt att få felaktiga uppgifter om honom/henne korrigerade och utan dröjsmål.

Övriga rättigheter

Att förbjuda behandlingen av uppgifter som gäller honom/henne för (PuppL 30§)

  • direktreklam
  • opinions- och marknadsundersökningar
  • personmatrikel
  • släktforskning

Att ge ut personernas uppgifter åt firmor som marknadsför produkter eller tjänster är tillåtet endast med den registrerades på förhand givna tillstånd.

FöreningsresursenMaterialet till artikeln är delvis hämtat från Föreningsresursen.

Feedback